بر دیده خیال دوست بنگاشته ام

بس دیده برین خیال بگماشته ام

در مرحله ای که بار برداشته ام

یک حوض ز خون دیده بگذاشته ام