روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۱۳

 

 

می‌دمد صبح و کلّه بَست سحاب

الصبوح الصبوح یا اصحاب

 

می‌چکد ژاله بر رخ ِ لاله

المُدام المُدام یا احباب

 

می‌وزد از چمن نسیم ِ بهشت

هان بنوشید دم به دم می ِ ناب

 

تخت ِ زُمْرُد زده‌ست گُل به چمن

راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب

 

در می‌خانه بسته‌اند دگر

اِفتَتِح یا مُفَتِّح الاَبواب

 

لب و دندانْ‌ت را حقوق ِ نَمَک

هست بر جان و سینه‌هایِ کَباب

 

این چنین موسمی عجب باشد

که ببندند می‌کده به‌شتاب

 

بر رخ ِ ساقی‌یِ پری‌پیکر

همچو حافظ بنوش باده‌یِ ناب

 

 

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

 

شماره ۱۳

 

می‌دمد صبح و کلّه بَست سحاب

الصبوح الصبوح یا اصحاب

 

می‌چکد ژاله بر رخ ِ لاله

المُدام المُدام یا احباب

 

می‌وزد از چمن نسیم ِ بهشت

بس بنوشید دایما می ِ ناب

 

تخت ِ زُمْرُد زده‌ست گُل به چمن

راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب

 

در می‌خانه بسته‌اند دگر

اِفتَتِح یا مُفَتِّح الاَبواب

 

در چنین موسمی عجب باشد

که ببستند می‌کده به‌شتاب

 

 
 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

 

بیت یکم:

گل بشست سحاب

 

بیت سوم:

میدمد از چمن

هان بنوشید دم بدم می ناب

 

بیت چهارم:

تخت عشرت | تخت زهره

 

بیت پنجم:

بسته اند مگر

 

بیت ششم:

این چنین

که ببندند

 

حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

این غزل را ندارد.

 

 

حافظ به سعی سایه

 

شماره ۱۳

 

می‌دمد صبح و کِلّه بست سحاب

الصَّبوح الصَّبوح یا اصحاب

 

می‌چکد ژاله بر رخ ِ لاله

المُدام المُدام یا احباب

 

می‌وزد از چمن نسیم ِ بهشت

هان بنوشید دمبدم می ِ ناب

 

تخت ِ زُمْرد زده‌ست گل به چمن

راح ِ چون لعل ِ آتشین دریاب

 

در ِ میخانه بسته‌اند دگر

اِفتَتِح یا مُفَتِّح الاَبواب

 

در چنین موسمی عجب باشد

که ببندند میکده به‌شتاب

 

بر رخ ِ ساقی ِ پری‌پیکر

همچو حافظ بنوش باده‌ی ناب

 

 

ترجمه فارسی منثور و منظوم بیت های عربی

دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی

 

الصَّبوح الصَّبوح یا اصحاب

شراب صبحگاهی شراب صبحگاهی ای یاران!

یاران! شراب ِ صبحگاهی، صبحگاهی

 

المُدام المُدام یا احباب

ای دوستان شراب بیاورید، شراب!

هان شراب و هان شراب ای دوستان!

 

اِفتَتِح یا مُفَتِّح الاَبواب

بگشای ای گشاینده ی در ها

ای گشاینده ی در ها، بگشای!