این بخش (تصحیح زنده یاد انجوی شیرازی) با پیشنهاد و به همت دوست گرامی سید حمید صدر تهیه شده و در وبسایت قرار گرفت.

حافظ انجوی، غزل ۱۱:

 

صلاح ِ کار کجا و من ِ خراب کجا؟

ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا؟ (قزوینی: کز)

 

چه نسبت است به رندی صَلاح و تقویٰ را (قزوینی: بیت ۳)

سماع ِ وعظ کجا نغمه‌یِ رباب کجا؟

 

دلم ز صومعه بگرفت و خرقه‌یِ سالوس (قزوینی: بیت ۲)

کجاست دیر ِ مغان و شراب ِ ناب کجا؟

 

بشد، که یاد خوش‌اش باد روزگار ِ وصال (ق: بیت ۷)

خود آن کرشمه کجا رفت و آن عتاب کجا؟

 

ز رویِ دوست دل ِ دشمنان چه دریابد (ق: بیت ۴)

چراغ ِ مرده کجا، شمع ِ آفتاب کجا؟

 

مبین به سیب ِ زنخدان، که چاه در راه است (ق: بیت ۶)

کجا همی‌روی ای دل بدین شتاب کجا؟

 

چو کُحل ِ بینش ِ ما خاک ِ آستان ِ شماست (ق: بیت ۵)

کجا رویم بفرما از این جناب کجا؟

 

قرار و خواب ز حافظ طمع مدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا؟*

 

*ترتیب ابیات، مطابق با حافظ خانلری و حافظ سایه است.