می کوشیدیم کز تو سازیم کسی

نتوانستیم و جهد کردیم بسی

سروی نتوان ساخت بحیلت ز خسی

تو در هوسی بدی و ما در هوسی