هر چند بدردم از دل محکم تو

گیرم کم جان و دل ، نگیرم کم تو

یاهست کنم آنچه ترا کام و هواست

یا نیست کنم جوانی اندر غم تو