‌روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

تصحیح قزوینی غنی

 

شماره ۱۸

 

ساقیا آمدن ِ عید مبارک باد ت

وان مواعید که کردی مرواد از یاد ت

 

در شگفت‌ام که در این مدت ِ ایّام ِ فراق

برگرفتی زِ حریفان دل و دل می‌داد ت

 

بِرسان بنده‌گی‌یِ دختر ِ رز، گو: به‌در آی

که دم و همّت ِ ما کرد زِ بند آزاد ت

 

شادی‌یِ مجلسیان در قدم و مقدم ِ تو ست

جا یِ غم باد هر آن دل که نخواهد شاد ت

 

شُکر ِ ایزد که زِ تاراج ِ خزان رخنه نیافت

بوستان ِ سمن و سرو و گل و شمشاد ت

 

چشم ِ بد دور ک‌از آن تفرقه‌ات بازآورد

طالع ِ نام‌ور و دولت ِ مادرزاد ت

 

حافظ از دست مده دولت ِ این کشتی‌یِ نوح

وَر نه طوفان ِ حوادث بِبَرَد بُنیاد ت

 

 

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

 

شماره ۱۹

 

ساقیا آمدن ِ عید مبارک باد ت

وان مواعید که کردی مرواد از یاد ت

 

در شگفت‌ام که در این مدت ِ ایّام ِ فراق

برگرفتی زِ حریفان دل و دل می‌داد ت

 

بِرسان بنده‌گی‌یِ دختر ِ رز گو به‌در آی

که دم و همّت ِ ما کرد زِ بند آزاد ت

 

شادی‌یِ مجلسیان در قدم و مقدم ِ تو ست

جا یِ غم باد هر آن دل که نخواهد شاد ت

 

شُکر ِ ایزد که از این باد ِ خزان رخنه نیافت

بوستان ِ سمن و سرو و گل و شمشاد ت

 

چشم ِ بد دور ک‌از آن تفرقه خوش بازآورد

طالع ِ نام‌ور و دولت ِ مادرزاد ت

 

حافظ از دست مده صحبت ِ این کشتی‌یِ نوح

وَر نه طوفان ِ حوادث بِبَرَد بُنیاد ت

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

 

بیت چهارم:

شادی مجلس ما

در قدم مقدم

مران دل

 

بیت پنجم:

ایزد که ز تاراج خزان

بوستان سخن

 

بیت ششم:

کزین تفرقه‌اش باز آورد

خوش باز آمد

 

بیت هفتم:

مده دولت این

صحبت آن کشتی

 

 

حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

 

شماره ۲۰

 

ساقیا آمدن ِ عید مبارک باد ت

وان مواعید که کردی مرواد از یاد ت!

 

بِرسان بنده‌گی‌یِ دختر ِ رَز، گو: «به‌در آی

که دم ِ همّت ِ ما کرد زِ بند آزاد ت.

 

چشم ِ بد دور! ک‌از آن تفرقه خوش بازآورد

طالع ِ نام‌ور و دولت ِ مادرزاد ت.

 

شُکر ِ ایزد، که ز ِ تاراج ِ خزان رخنه نیافت

بوستان ِ سَمَن و سَرو و گُل و شمشاد ت!

 

در شگفت‌ام که در این مدت ِ ایّام ِ فراق

برگرفتی زِ حریفان دل و، دل می‌داد ت.

 

شادی‌یِ مجلسیان در قدم ِ فرّخ ِ تو ست

جا یِ غم باد هر آن دل که نخواهد شاد ت!»

 

 

حافظ از دست مده صحبت ِ این کشتی‌یِ نوح

وَر نه، توفان ِ حوادث بِبَرَد بُنیاد ت!

 

 

حافظ به سعی سایه

 

شماره ۱۸

 

ساقیا آمدن ِ عید مبارک بادت

وان مواعید که کردی مَرَواد از یادت

 

در شگفت‌ام که در این مدّت ِ ایّام ِ فراق

برگرفتی زِ حریفان دل و دل می‌دادت

 

بِرسان بند‌گی ِ دختر ِ رز گو بدر آی

که دم و همّت ِ ما کرد زِ بند آزادت

 

شادی‌یِ مجلسیان در قدم و مقدم ِ تست

جا یِ غم باد هر آن دل که نخواهد شادت

 

شُکر ِ ایزد که ز تاراج ِ خزان رخنه نیافت

بوستان ِ سمن و سرو و گل و شمشاد ت

 

چشم ِ بد دور کزان تفرقه خوش بازآورد

طالع ِ نام‌ور و دولت ِ مادرزادت

 

حافظ از دست مده دولت ِ این کشتی ِ نوح

وَر نه طوفان ِ حوادث بِبَرَد بُنیادت