‌روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

تصحیح قزوینی غنی

 

شماره ۱۹

 

ای نسیم ِ سحر آرام‌گه ِ یار کجاست

منزل ِ آن مَه ِ عاشق‌کُش ِ عیار کجا ست

 

شب ِ تار است و ره ِ وادی‌یِ ایمن در پیش

آتش ِ طور کُجا موعد ِ دیدار کجا ست

 

هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد

در خرابات بگویید که هُش‌یار کجا ست

 

آن کس است اهل ِ بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم ِ اسرار کجا ست

 

هر سر ِ مو یِ مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت‌گر ِ بی‌کار کجا ست

 

بازپُرسید زِ گیسو یِ شِکَن در شِکَن‌اش

ک‌این دل ِ غم‌زده سرگشته گرفتار کجا ست

 

عقل دیوانه شد آن سلسله‌یِ مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت اَبرویِ دل‌دار کجا ست

 

ساقی و مطرب و می جمله مهیّا ست ولی

عیش بی یار مهیّا نشود یار کجا ست

 

حافظ از باد ِ خزان در چمن ِ دهر مرنج

فکر ِ معقول بفرما گل ِ بی خار کجا ست

 

 

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

 

شماره ۲۷

 

ای نسیم ِ سحر آرام‌گه ِ یار کجاست

منزل ِ آن مَه ِ عاشق‌کُش ِ عیار کجا ست

 

شب ِ تار است و ره ِ وادی‌یِ ایمن در پیش

آتش ِ طور کُجا موعد ِ دیدار کجا ست

 

هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد

در خرابات مپرسید که هُشیار کجا ست

 

آن کس است اهل ِ بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم ِ اسرار کجا ست

 

هر سر ِ مو یِ مرا با تو هزاران کار است

ما کجائیم و ملامت‌گر ِ بی‌کار کجا ست

 

عقل دیوانه شد آن سلسله‌یِ مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت اَبرویِ دل‌دار کجا ست

 

باده و مُطرِب و گُل جمله مهیّا ست ولی

عیش بی یار مهیّا نشود یار کجا ست

 

حافظ از باد ِ خزان در چمن ِ دهر مرنج

فکر ِ معقول بفرما گل ِ بی‌خار کجا ست

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

 

بیت دوم:

شب دراز است

وعده‌یِ دیدار

 

بیت سوم:

در خرابان نپرسند | در خرابات بگوئید | بپرسید

وعده‌یِ دیدار

 

بیت چهارم:

که اشارت دارد

 

بیت پنجم:

هر سر موی ترا خود سر و کاری دگر است

ملامتگر ِ بدکار

 

بیت ششم:

دل ِ ما

 

بیت هفتم:

ساقی و مطرب و می

مهیا نبود | میسّر نشود

 

بیت هشتم:

حافظ از باده خوران

 

 

حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

 

شماره ۲۱

 

ای نسیم ِ سحر! آرام‌گه ِ یار کجاست؟

منزل ِ آن مَه ِ عاشق‌کُش ِ عیّار کجا ست؟

 

عقل دیوانه شد، آن سلسله‌یِ مُشکین کو؟

دل ز ما گوشه گرفت، اَبرویِ دل‌دار کجا ست؟

 

باده و مُطرِب و گُل جمله مهیّا ست، ولی

عیش بی‌یار مهنّا نشود، یار کجا ست؟

 

 

شب ِ تار است و رَه ِ وادی‌یِ ایمن در پیش،

آتش ِ طور کُجا، موعد ِ دیدار کجا ست؟

 

دل‌ام از صومعه و صحبت ِ شیخ است ملول

یار ِ تَرسابَچه و خلوت ِ خَمّار کجا ست؟

 

#

 

آن کس است اهل ِ بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی، محرم ِ اسرار کجا ست!

 

هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد؛

در خرابات مپرسید که «هُشیار کجا ست؟!»

 

#

 

عاشق ِ خسته، زِ درد و غم ِ هجران ِ تو سوخت

خود نپرسی تو، که آن عاشق ِ غمخوار کجاست؟

 

هر سر ِ مو یِ مرا با تو هزاران کار است

ما کجائیم و ملامت‌گر ِ بی‌کار کجا ست!

 

#

 

حافظ از باد ِ خزان در چمن ِ دهر، مَرَنج

فکر ِ معقول بفرما، گُل ِ بی‌خار کجا ست؟

 

 

حافظ به سعی سایه

 

شماره ۲۰

 

ای نسیم ِ سحر آرام‌گه ِ یار کجاست

منزل ِ آن مَه ِ عاشق‌کُش ِ عیار کجا ست

 

شب ِ تار است و ره ِ وادی‌یِ ایمن در پیش

آتش ِ طور کُجا موعد ِ دیدار کجا ست

 

هر که آمد به جهان نقش ِ خرابی دارد

در خرابات مپرسید که هُشیار کجا ست

 

آن کس است اهل ِ بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم ِ اسرار کجا ست

 

هر سر ِ مو یِ مرا با تو هزاران کار است

ما کجائیم و ملامت‌گر ِ بی‌کار کجا ست

 

بازپرسید زِ گیسو یِ شکن در شکن‌اش

ک‌این دل ِ غم‌زده سرگشته گرفتار کجا ست

 

عقل دیوانه شد آن سلسله‌یِ مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت اَبرویِ دل‌دار کجا ست

 

باده و مُطرِب و گُل جمله مهیّا ست ولی

عیش بی یار مهنّا نشود یار کجا ست

 

حافظ از باد ِ خزان در چمن ِ دهر مرنج

فکر ِ معقول بفرما گل ِ بی‌خار کجا ست