روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۴۲

 

حال ِ دل با تو گفتن‌ام هوس است

خبر ِ دل شِنُفتن‌ام هوس است

 

طَمَع ِ خام بین که قصّه‌یِ فاش

از رقیبان نهفتن‌ام هوس است

 

شب ِ قدری چنین عزیز ِ شریف

با تو تا روز خفتن‌ام هوس است

 

وَه که دُردانه‌ای چنین نازک

در شب ِ تار سفتن‌ام هوس است

 

ای صبا امشب‌ام مدد فرمای

که سحرگَه شکفتن‌ام هوس است

 

از‌برایِ شَرَف به نوک ِ مُژه

خاک ِ راه ِ تو رُفتَن‌ام هوس است

 

هم‌چو حافظ به‌رغم ِ مدّعیان

شعر ِ رندانه گفتن‌ام هوس است

 

 

تصحیح پرویز ناتل خانلری

شماره ۴۳

 

حال ِ دل با تو گفتن‌ام هوس است

خبر ِ دل شِنُفتن‌ام هوس است

 

طَمَع ِ خام بین که قصّه‌یِ فاش

از رقیبان نهفتن‌ام هوس است

 

شب ِ قدری چنین عزیز و شریف

با تو تا روز خفتن‌ام هوس است

 

وَه که دُردانه‌ای چنین نازک

در شب ِ تار سفتن‌ام هوس است

 

ای صبا امشب‌ام مدد فرمای

که سحرگَه شکفتن‌ام هوس است

 

از‌برایِ شَرَف به نوک ِ مُژه

خاک ِ راه ِ تو رُفتَن‌ام هوس است

 

هم‌چو حافظ به‌رغم ِ مدّعیان

شعر ِ رندانه گفتن‌ام هوس است

 

اختلاف نسخه ها بر اساس تصحیح خانلری

 

بیت یکم:

حال خود

 

بیت دوم:

خام به بین

بین و قصه ی فاش

از رقیبان شنفتنم

از رفیقان

 

بیت سوم:

عزیز شریف

 

بیت پنجم:

مدد فرما

 

بیت ششم:

خاک درگاه رُفتنم

درّ و یاقوت سفتنم هوس است.

 

در یک نسخه به جای «هوس است» در تمام بیت ها «چه خوش است» ثبت شده است.

 

 

حافظ شیراز به روایت احمد شاملو

شماره ۴۲

 

حال ِ دل با تو گفتن‌ام هوس است

خبر ِ دل شِنُفتن‌ام هوس است.

 

شب ِ قدری چنین عزیز و شریف

با تو تا روز خفتن‌ام هوس است.

 

از‌برایِ شَرَف، به نوک ِ مُژه

خاک ِ راه ِ تو رُفتَن‌ام هوس است.

 

وَه! که دُردانه‌ئی چنین نازک

در شب ِ تار سُفتن‌ام هوس است.

 

ای صبا! امشب‌ام مدد فرمای

که سحرگَه شکفتن‌ام هوس است

 

طَمَع ِ خام بین، که قصّه‌یِ فاش

از رقیبان نهفتن‌ام هوس است!

 

 

هم‌چو حافظ، به‌رغم ِ مدّعیان

شعر ِ رندانه گفتن‌ام هوس است.

 

حافظ به سعی سایه

شماره ۴۱

 

حال ِ دل با تو گفتنم هوس است

خبر ِ دل شنفتنم هوس است

 

طمع ِ خام بین که قصّه‌ی فاش

از رقیبان نهفتنم هوس است

 

شب ِ قدری چنین عزیز و شریف

با تو تا روز خفتنم هوس است

 

وه که دُردانه‌ای چنین نازک

در شب ِ تار سفتنم هوس است

 

ای صبا امشبم مدد فرمای

که سحرگه شکفتنم هوس است

 

از برای ِ شرف به نوک ِ مژه

خاک ِ راه ِ تو رُفتنم هوس است

 

همچو حافظ به رغم ِ مدّعیان

شعر ِ رندانه گفتنم هوس است