روخوانی شعر با صدای سهیل قاسمی

 

تصحیح قزوینی غنی

شماره ۴۵

 

در این زمانه رفیقی که خالی از خِلَل است

صُراحی‌یِ می ِ ناب و سفینه‌یِ غزل است

 

جریده رو که گذرگاه ِ عافیت تنگ است

پیاله گیر که عمر ِ عزیز بی‌بَدَل است

 

نه من زِ بی‌عَملی در جهان ملول‌ام و بَس

ملالت ِ عُلَما هم زِ عِلم ِ بی‌عَمَل است

 

به چشم ِ عقل در این ره‌گُذار ِ پُرآشوب

جهان و کار ِ جهان بی‌ثبات و بی‌محل است

 

بگیر طُرّه‌یِ مه چهره‌ای و قصّه مخوان

که سعد و نحس زِ تاثیر ِ زُهره و زُحَل است

 

دل‌ام امید ِ فراوان به وصل ِ رو یِ تو داشت

ولی اَجَل به رَه ِ عمر رَه‌زن ِ اَمَل است

 

به هیچ دور نخواهند یافت هشیار اَش

چنین که حافظ ِ ما مست ِ باده‌یِ ازل است