صَلاح ِ کار کجا و من ِ خراب کجا

ببین تفاوت ِ رَه! ک‌از کُجا ست تا به کجا

 

دل‌ام ز ِ صومعه بگرفت و خرقه‌یِ سالوس

کجا ست دیر ِ مُغان و شراب ِ ناب کجا

 

چه نسبت است به رندی صَلاح و تقوا را

سماع ِ وَعظ کُجا؛ نغمه‌یِ رباب کجا

 

زِ رو یِ دوست دل ِ دشمنان چه دَریابد

چراغ ِ مُرده کجا؛ شمع ِ آفتاب کجا

 

چو کُحل ِ بینش ِ ما خاک ِ آستان ِ شما ست

کجا رویم بفرما از این جَناب؟ کجا؟

 

مبین به سیب ِ زنخ‌دان! که چاه در راه است

کُجا همی‌روی ای دل! بِدین شتاب کجا؟

 

بِشُد! که یاد خوش‌اش باد روزگار ِ وصال

خود آن کِرِشمه کجا رفت و آن عتاب کجا

 

قرار و خواب ز ِ حافظ طَمَع مَدار ای دوست

قرار چیست صبوری کدام و خواب کجا

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

نسخه‌بدل‌ها

متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح فال

راه درستی را در پیش نگرفته ای و با آن چه که صلاح تو است فاصله داری.

تلاش کن تا تغییری در شیوه های ناموفق خودت ایجاد کنی.

احساس می کنی که قدر تو را آن چنان که شایسته است نمی دانند. سعی کن انتظاراتت را معقول تر کنی.

ناامید نشو. به هر حال راهی بجز این که مسیرت را به پایان برسانی وجود ندارد.

عجله نداشته باش. فکر نکن که به زودی به نتیجه می رسی. در راه نشیب و فراز و چاه و چاله هایی هست که باید با احتیاط از آن گذر کنی.

شاید از روزهای درخشان و خوب خودت فاصله گرفته ای و امروز افسوس گذشته را می خوری.

صبر و آرام نداری و انتظار داری که همه چیز به زودی درست شود. صبر کن.

وزن شعر

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

sa laa he kaa r(e) ko jaa voo ma nee xa raa b(e) ko jaa

be bin ta faa vo te rah kaz ko jaa s(e) taa be ko jaa