دل می‌رود زِ دست‌ام. صاحب‌دلان! خدا را!

دردا که راز ِ پنهان خواهد شد آشکارا

 

کشتی شکستگانیم ای باد ِ شُرطه برخیز

باشد که باز بینم دیدار ِ آشنا را

 

ده روزه مهر ِ گردون افسانه است و افسون

نیکی به جایِ یاران فرصت شمار یارا

 

در حلقه‌یِ گُل و مُل خوش خواند دوش بلبل

هاتِ الصَّبوحَ هُبُّوا یا اَیُّها السُّکارا

 

ای صاحب ِ کرامت! شکرانه‌یِ سلامت

روزی تفقّدی کن درویش ِ بی‌نوا را

 

آسایش ِ دو گیتی تفسیر ِ این دو حرف است:

با دوستان مروت؛ با دشمنان مدارا

 

در کویِ نیک‌نامی ما را گذر ندادند

گر تو نمی‌پسندی، تغییر کن قضا را

 

آن تلخ‌وش که صوفی ام‌الخبائث‌اش خواند

اَشهیٰ لَنا و اَحلیٰ مِن قُبلَهِ العَذارا

 

هنگام ِ تنگ‌دستی در عیش کوش و مستی

ک‌این کیمیا یِ هستی قارون کُنَد گدا را

 

سرکش مشو! که چون شمع از غیرت‌ات بسوزد

دلبر؛ که در کف ِ او موم است سنگ ِ خارا

 

آیینه‌یِ سکندر جام ِ می است بنگر

تا بر تو عرضه دارد احوال ِ مُلک ِ دارا

 

خوبان ِ پارسی گو بخشندگان ِ عمرَند

ساقی بده بشارت رندان ِ پارسا را

 

حافظ به خود نپوشید این خرقه‌یِ می آلود

ای شیخ ِ پاک‌دامن! معذور دار ما را

غزل حافظ با صدای سهیل قاسمی

غزل حافظ با صدای فریدون فرح اندوز

نسخه‌های دیگر

نسخه‌بدل‌ها

متن نوشته شده در ستیغ بر اساس کتاب چاپ قزوینی و غنی است. دیوان حافظ ضبط‌ها، تصحیح‌ها و نسخه‌های دیگری هم دارد که چند نمونه از آن‌ها این‌جا آمده است.

شرح سطر به سطر

یادآوری

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح فال

نگران هستی که رازت بر همگان آشکاره شود.

امیدوار باش که اتفاق مناسبی رخ دهد و تو را به خواسته ات برساند.

زندگی کوتاه است و بکوش تا هر فرصتی را غنیمت بدانی و در حق دوستانت نیکی کنی.

به شکرانه ی تندرستی ات به کسانی که به تو نیاز دارند توجه کن و از ایشان دلجویی و کمک کن.

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است: با دوستان مروت و با دشمنان مدارا. به دوستانت نیکی کن و با دشمنانت ستیزه جویی نکن و با ایشان مدارا کن.

بپذیر که سرنوشت هر کسی چیزی بوده است. یا سرنوشت را بپذیر و یا اگر نمی پسندی، بکوش تا آن را تغییر دهی.

حتا اگر در شرایط نامناسب مالی و روحی هستی، تلاش کن تا شادمان و خوشدل باشی. همین شادی و سرخوشی، باعث موفقیت خواهد شد.

سرکشی مکن. چون اگر دیگران را ناراحت کنی و برنجانی، کسی هست که زورش از تو بیشتر است و تو را آزار خواهد داد.

از دورنگی و دو رویی بپرهیز. و اگر کسی تو را وادار به کاری می کند که دوست نداری یا با باورهای تو در تضاد است، عذر بخواه و آن کار را انجام نده.

وزن شعر

مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

یا

مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلاتن

del mii ra vad ze das tam saa heb de lan xo daa raa

dar daa ke raa ze pen han xaa had so daa s(e) kaa raa