رباعی ۱۴ حافظ

چون غنچه‌ی گل قرابه‌پرداز شود

نرگس به هوای مِی قدح‌ساز شود

 

فارغ دل ِ آن کسی که مانند ِ حباب

هم در سر ِ میخانه سرانداز شود

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

قرابه‌پرداز: قرابه پردازنده، آنکه جام باده پیماید.

سرانداز: از جان گذشته

 

نرگس قدح‌ساز: قسمت مرکزی گل نرگس شبیه قدح است.

 

زمانی که غنچه‌ی گل به باده‌نوشی روی می‌آورد و گل نرگس در حال رشد و شکوفایی است (آغاز فصل بهار)، کسی آسوده و فارغ است که مانند حباب (روی جام شراب) جانش را در راه میخانه و باده‌نوشی بدهد.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

con qon ce ye gol go raa be par daa z(e) sa vad