رباعی ۱۴ حافظ

چون غنچه‌یِ گُل قرابه‌پرداز شود

نرگس به هوایِ می قدح‌ساز شود

 

فارغ دل ِ آن کسی که مانند ِ حباب

هم در سر ِ می‌خانه سر انداز شود

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

con qon ce ye gol go raa be par daa z(e) sa vad