رباعی ۱۵ حافظ

با می به کنار ِ جوی می‌باید بود

و ز غصّه کناره‌جوی می‌باید بود

 

این مدت ِ عمر ِ ما چو گُل ده روز است

خندان‌لب و تازه‌روی می‌باید بود

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

baa mey be ke naa re joo ye mii baa yad boo d