رباعی ۱۵ حافظ

با می به کنار ِ جوی می‌باید بود

وز غصه کناره‌جوی می‌باید بود

 

این مدت ِ عمر ِ ما چو گل ده روز است

خندان لب و تازه‌روی می‌باید بود

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

کناره جستن: دوری گزیدن

تازه‌رو: گشاده‌رو، خندان

 

برای باده‌نوشی در کنار جوی روان آب باید باشی و از غصه خوردن باید دوری کنی.

عمر ما مانند عمر گل کوتاه است پس شاد و خندان باید بود.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

baa mey be ke naa re joo ye mii baa yad boo d