رباعی ۱۷ حافظ

از چرخ به هر گونه همی دار امید

و ز گردش ِ روزگار می‌لرز چو بید

 

گفتی که پس از سیاه، رنگی نبوَد

پس مویِ سیاه ِ من چرا گشت سفید؟

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eaz car x(e) be har goo ne ha mii daa r(e) eo mii d