رباعی ۱۸ حافظ

ایّام ِ شباب است؛ شراب اولی‌ٰتر

با سبزخطان باده‌یِ ناب اولی‌ٰتر

 

عالَم همه سر به سر رباطی ست خراب

در جای خراب هم خراب اولی‌ٰتر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eay yaa me sa raa bas t(e) sa raa boo laa tar