رباعی ۱۸ حافظ

ایام ِ شباب است شراب اولی‌تر

با سبزخطان باده‌ی ناب اولی‌تر

 

عالَم همه سر به سر رباطیست خراب

در جای خراب هم خراب اولی‌تر

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

شباب: جوانی

رباط: کاروانسرا

سبزخطان: کنایه از نوجوانان که موی صورت آنان به تازگی روییده باشد.

خراب:

۱- ویران

۲- مست و خراب

 

دنیا به کاروانسرایی تشبیه شده که ورود و خروج به آن با تولد و مرگ است.

 

روزگار جوانی است باده‌نوشی در اولویت است، اگر با زیبارویان جوان همنشین هستی شراب ناب و خالص باشد، بهتر است.

دنیا کلا یک کاروانسرای ویران است و در این مکان خراب بهتر است که ما هم مست و خراب باشیم.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

eay yaa me sa raa bas t(e) sa raa boo laa tar