رباعی ۲۳ حافظ

مَردی ز کَننده‌ی در ِ خیبر پرس

اسرار ِ کَرم ز خواجه‌ی قنبر پرس

 

گر طالب ِ فیض ِ حق به صدقی حافظ

سر چشمه‌ی آن ز ساقی ِ کوثر پرس

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

مردی: آیین مردانگی

کننده‌ی خیبر: فاتح خیبر، جداکننده‌ی در خیبر که امام علی است.

خواجه‌ی قنبر: مولای قنبر

قنبر: نام غلام امام علی

کوثر: نهری در بهشت

 

مردانگی را از کسی که خیبر را از جا کند جویا باش، اسرار بزرگواری و بخشش را از خواجه ی قنبر بپرس.

ای حافظ! اگر از روی صداقت و درستی به دنبال رسیدن به بخشش خداوند هستی، سرچشمه‌ی این فیض را از ساقی کوثر بپرس. ساقی کوثر از القاب امام علی است.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

mar dii ze ka nan de yee da ree xey bar por s