رباعی ۲۳ حافظ

مَردی ز کَننده‌یِ در ِ خیبر پُرس

اسرار ِ کَرم زِ خواجه‌ی قنبر پرس

 

گر طالب ِ فیض ِ حق به‌صدقی، حافظ!

سرچشمه‌ی آن زِ ساقی ِ کوثر پرس

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

mar dii ze ka nan de yee da ree xey bar por s