رباعی ۲۴ حافظ

چشم ِ تو که سِحر ِ بابل است استاد ش

یا رب که فسون‌ها بِرواد از یاد ش!

 

آن گوش که حلقه کرد در گوش ِ جمال

آویزه‌ی دُر زِ نظم ِ حافظ باد ش

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

cas mee to ke seh re baa be las tos daa sas