رباعی ۲۸ حافظ

لب باز مگیر یک زمان از لب ِ جام

تا بستانی کام ِ جهان از لب ِ جام

 

در جام ِ جهان چو تلخ و شیرین به هم است

این از لب ِ یار خواه و آن از لب ِ جام

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

کام: مراد

لب جام: لبه‌ی جام

 

تلخ ، شیرین تضاد

کام ، جام جناس

جهان به جامی تشبیه شده که در آن نوشیدنی‌های تلخ و شیرین ریخته‌اند

 

لف و نشر مشوش دارد

 

حتی لحظه‌ای از باده‌ نوشیدن دست برندار تا با لب نهادن بر لبه‌ی جام به مراد و خواسته‌‌ات دست یابی.

چون در دنیا هم تلخی و هم شیرینی وجود دارد، تلخی را با باده و شیرینی را با لب یار بخواه.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

lab baa z(e) ma gii r(e) yek za man eaz la be jaa m