رباعی ۲۸ حافظ

لب باز مگیر یک زمان از لب ِ جام

تا بستانی کام ِ جهان از لب ِ جام

 

در جام ِ جهان چو تلخ و شیرین به هم است

این از لب ِ یار خواه و آن از لب ِ جام

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

lab baa z(e) ma gii r(e) yek za man eaz la be jaa m