رباعی ۲۹ حافظ

در آرزویِ بوس و کنار ت مُردم

و ز حسرت ِ لعل ِ آب‌دار ت مردم

 

قصّه نکنم دراز، کوتاه کنم

باز آ باز آ ک‌از انتظار ت مردم

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

dar eaa re zu yee boo so ke naa rat mor dam