رباعی ۳۲ حافظ

چون باده زِ غم چه باید ت جوشیدن

با لشگر ِ غم چه باید ت کوشیدن

 

سبز است لب‌ات ساغر از او دور مدار

می بر لب ِ سبزه خوش بوَد نوشیدن

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

con baa de ze qam ce baa ya dat joo sii dan