رباعی ۳۳ حافظ

ای شرم‌زده غنچه‌ی مستور از تو

حیران و خجل نرگس ِ مخمور از تو

 

گل با تو برابری کجا یارَد کرد

ک‌او نور ز مَه دارد و مَه نور از تو

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aey sar m(e) za dee qon ce ye mas too raz tow