رباعی ۳۴ حافظ

چشم‌ات که فسون و رنگ می‌بارَد از او

افسوس که تیر ِ جنگ می‌بارد از او

 

بس زود ملول گشتی از هم‌نفسان

آه از دل ِ تو که سنگ می‌بارد از او

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aey sar m(e) za dee qon ce ye mas too raz tow