رباعی ۳۷ حافظ

گفتی که: تو را شوَم؛ مدار اندیشه!

دل خوش کن و بر صبر گُمار اندیشه

 

کو صبر و چه دل؟ ک‌آن‌چه دل‌اش می‌خوانند

یک قطره‌یِ خون است و هزار اندیشه

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

gof tii ke to raa sa vam ma daa ran dii se