رباعی ۳۸ حافظ

آن جام ِ طرب‌شکار بر دست‌ام نه

و آن ساغر ِ چون نگار بر دست‌ام نه

 

آن می‌ که چو زنجیر بپیچد بر خود،

دیوانه شدم! بیار بر دست‌ام نه

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

ean jaa me ta rab se kaa r(e) bar das tam neh