رباعی ۴۰ حافظ

قسّام ِ بهشت و دوزخ، آن عقده‌گشای

ما را نگذارد که درآییم زِ پای

 

تا کی بوَد این گرگ ربایی، بنمای

سرپنجه‌یِ دشمن‌افکن ای شیر ِ خدای!

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

qas saa me be hes to doo za xan eoq de go saa y