رباعی ۴۱ حافظ

ای کاش که بخت سازگاری کردی

با جور ِ زمانه یار یاری کردی

 

از دست ِ جوانی‌ام چو بِربود عنان

پیری چو رکاب پای‌داری کردی

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aey kaa s(e) ke bax t(e) saa ze gaa rii kar dii