رباعی ۴۲ حافظ

گر هم‌چو من افتاده‌ی این دام شوی

ای بس که خراب ِ باده و جام شوی

 

ما عاشق و رند و مست و عالم‌سوزیم

با ما منشین اگر نه بدنام شوی

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

gar ham co ma nof taa de ye ein daa m(e) sa vii