رباعی ۷ حافظ

هر روز دل‌ام به زیر ِ باری دگر است

در دیده‌یِ من زِ هجر خاری دگر است

 

من جهد همی‌کنم، قضا می‌گوید:

بیرون زِ کفایت ِ تو کاری دگر است

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

har rou z(e) de lam be zii re baa rii de ga ras t