رباعی ۷ حافظ

هر روز دلم به زیر ِ باری دگر است

در دیده‌ی من ز هجر خاری دگر است

 

من جهد همی‌کنم قضا می‌گوید

بیرون ز کفایت ِ تو کاری دگر است

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

کفایت: شایستگی در اداره‌ی امور

قضا: سرنوشت

جهد کردن: تلاش کردن

 

هر روزی که می‌گذرد دلم زیر بار غم عشق فشاری دیگر را تحمل می‌کند.

به خاطر درد دوری از معشوق گویی در چشمم خاری فرو می‌رود.

من (در تحمل بار عاشقی) تلاش می‌کنم اما سرنوشت می‌گوید کاری دیگر که خارج از توان توست وجود دارد.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

har rou z(e) de lam be zii re baa rii de ga ras t