رباعی ۹ حافظ

امشب زِ غم‌ات میان ِ خون خواهم خفت

و ز بستر ِ عافیت برون خواهم خفت

 

باور نکنی خیال ِ خود را بفرست

تا در نگَرَد که بی‌تو چون خواهم خفت

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aem sab ze ga mat mi yaa ne xun xaa ham xof t