رباعی ۹ حافظ

امشب ز غمت میان ِ خون خواهم خفت

وز بستر ِ عافیت برون خواهم خفت

 

باور نکنی خیال ِ خود را بفرست

تا در نِگرد که بی‌تو چون خواهم خفت

رباعی با صدای مریم فقیهی کیا

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

شرح رباعی

در میان خون خوابیدن: کنایه از تحمل رنج فراوان

سلامتی به بستر تشبیه شده که قرار نیست شاعر در بستر خود بخوابد.

 

امشب از غم (عشق تو) گویی در میان خون خود خواهم غلطید و (با این رنج بسیاری که دارم) از صحت و سلامتی به دور خواهم بود.

اگر حرفم را باور نمی‌کنی خیال خودت را بفرست تا ببیند که بدون تو چگونه می‌خوابم.

 

وزن:

مفعولُ مفاعلن مفاعیلن فع

یا

مفعولُ مفاعلن مفاعیلُ فَعَل

یا

مستفعل فاعلات مفعولاتن

یا

مستفعل فاعلات مستفعل فع

aem sab ze ga mat mi yaa ne xun xaa ham xof t