غزل ۴ مولوی

ای یوسف ِ خوش‌نام ِ ما! خوش می‌روی بر بام ِ ما

ای درشکسته جام ِ ما، ای بردریده دام ِ ما

 

ای نور ِ ما! ای سور ِ ما! ای دولت ِ منصور ِ ما

جوشی بِنه در شور ِ ما تا می شود انگور ِ ما

 

ای دل‌بَر و مقصود ِ ما، ای قبله و معبود ِ ما

آتش زدی در عود ِ ما؛ نظّاره کن در دود ِ ما

 

ای یار ِ ما، عیّار ِ ما! دام ِ دل ِ خَمّار ِ ما

پا وامَکش از کار ِ ما! بِستان گرو دستار ِ ما

 

در گِل بمانده پایِ دل؛ جان می‌دهم چه جایِ دل

و ز آتش ِ سودایِ دل ای وایِ دل! ای وایِ ما

غزل مولوی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 

تقطیع:

aey you so fee xos naa me maa xos mii ra vii bar baa me maa

aey dar se kas tee jaa me maa aey bar da rii dee daa me maa

zan soo ye eoo can dan va faa zin soo ye too can din ja faa