غزل ۱۸۸ سعدی

به حدیث دَر نیایی، که لب‌ات شکر نریزد

نَچَمی، که شاخ ِ طوبی، به ستیزه، بر نریزد

 

هوس ِ تو هیچ طبعی نپَزَد که سَر نَبازد

زِ پی ِ تو هیچ مرغی نپرد که پَر نریزد

 

دل‌ام، از غم‌ات، زمانی نتواند ار ننالد

مژه یک‌دم آب ِ حسرت نشکیبد ار نریزد

 

که نه من زِ دست ِ خوبان نبَرَم به‌عاقبت جان؛

تو مرا بکُش که خون‌ام ز تو خوب‌تر نریزد

 

دُرَر است لفظ ِ سعدی؛ زِ فراز ِ بحر ِ معنی

چه کُند به دامنی دُر؟ که به دوست بر نریزد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن

یا

متفاعلن فعولن متفاعلن فعولن

be ha dii s(e) dar na yaa yii ke la bat se kar na rii zad

na ca mii ke saa xe too baa be se tii ze eat na xii zad