غزل ۱۹۰ سعدی

از این تعلّق ِ بی‌هوده تا به من چه رسد؟

و ز آن که خون ِ دل‌ام ریخت؛ تا به تن چه رسد

 

به گَرد ِ پایِ سمند ش نمی‌رسد مشتاق

که دست‌بوس کُنَد؛ تا بدان دهن چه رسد!

 

همه خطای من است این که می‌رود بر من

زِ دست ِ خویشتن‌ام؛ تا به خویش‌تن چه رسد

 

بیا که گر به گریبان ِ جان رسد دست‌ام

زِ شوق پاره کنم؛ تا به پیرهن چه رسد

 

که دید رنگ ِ بهاری به رنگ ِ رخسار ت

که آب ِ گُل ببَرَد؛ تا به یاسمن چه رسد

 

رقیب کی ست! که در ماجرایِ خلوت ِ ما

فرشته ره نبَرَد؛ تا به اهرمن چه رسد

 

زِ هر نبات که حُسنی و منظری دارد

به سرو ِ قامت ِ آن نازنین‌بدن چه رسد

 

چو خسرو از لب ِ شیرین نمی‌برد مقصود،

قیاس کن که به فرهاد ِ کوه‌کن چه رسد!

 

زکات ِ لعل ِ لب‌ات را بسی طلب‌کار اند

میان ِ این‌همه خواهندگان، به من چه رسد

 

رسید ناله‌ی سعدی به هر که در آفاق

و گر عبیر نسوزد به انجمن چه رسد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

ea zin ta eal lo qe bii hoo de taa be man ce ra sad

va zan ke xoo ne de lam rii x(e) taa be tan ce ra sad