غزل ۱۹۸ سعدی

با کاروان ِ مصری چندین شکَر نباشد

در لعبتان ِ چینی ز این خوب‌تر نباشد

 

این دل‌بری و شوخی از سرو و گُل نیاید

و این شاهدی و شنگی در ماه و خور نباشد

 

گفتم به شیرمردی چشم از نظر بدوزم

با تیر ِ چشم ِ خوبان تقوا سپر نباشد

 

ما را نظر به خیر است از حُسن ِ ماه‌رویان

هر کو به شر کُنَد میل، او خود بشر نباشد

 

هر آدمی که بینی از سِرّ ِ عشق خالی

در پایه‌یِ جماد است؛ او جانور نباشد

 

الّا گذر نباشد پیش ِ تو اهل ِ دل را

و ر نه به هیچ تدبیر از تو گذر نباشد

 

هوش‌ام نماند با کس. اندیشه‌ام تو یی بس

جایی که حیرت آمد، سمع و بصر نباشد

 

بر عندلیب ِ عاشق گر بشکنی قفس را،

از ذوق ِ اندرون‌اش پروایِ در نباشد

 

تو مست ِ خواب ِ نوشین تا بامداد و؛ بر من

شب‌ها روَد که گویی هرگز سحر نباشد

 

دل می‌برد به دعوی فریاد ِ شوق ِ سعدی

الا بهیمه‌ئی را ک‌از دل خبر نباشد

 

تا آتشی نباشد، در خرمنی نگیرد

طامات ِ مدعی را چندین اثر نباشد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتن مفعولُ فاعلان

یا

مستفعلن فعولن مستفعلن فعولن

baa kaa re vaa ne mes rii can din sa kar na baa sad

dar loe ba taa ne cii nii zin xoo b(e) tar na baa sad