غزل ۱۰۵ سعدی

آب ِ حیات ِ من است خاک ِ سر ِ کویِ دوست

گر دو جهان خرّمی ست، ما و غم ِ رویِ دوست

 

ولوله در شهر نیست جز شکن ِ زلف ِ یار

فتنه در آفاق نیست جز خَم ِ ابرویِ دوست

 

دارویِ مشتاق چیست؟ زهر زِ دست ِ نگار

مرهم ِ عشّاق چیست؟ زخم زِ بازویِ دوست

 

دوست، به هندویِ خود گر بپذیرد مرا،

گوش ِ من و تا به حشر حلقه‌یِ هندویِ دوست

 

گر متفرِّق شود خاک ِ من اندر جهان

باد نَیارَد ربود گَرد ِ من از کویِ دوست

 

گر شب ِ هجران مرا تاختن آرد اجل

روز قیامت زنم خیمه به پهلویِ دوست

 

هر غزل‌ام نامه‌ئی ست؛ صورت ِ حالی در او

نامه نوشتن چه سود چون نرسد سویِ دوست

 

لاف مَزَن سعدیا! شعر، تو خود سِحر گیر

سِحر نخواهد خرید غمزه‌یِ جادویِ دوست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن

 

eaa be ha yaa tee ma nas t xaa ke sa ree koo ye doo st

gar do ja han xor ra mii st maa vo qa mee roo ye doo st