غزل ۱۱۴ سعدی

دردی ست درد ِ عشق که هیچ‌اش طبیب نیست

گر دردمند ِ عشق بنالد، غریب نیست

 

دانند عاقلان که مجانین ِ عشق را

پروایِ قول ِ ناصح و پند ِ ادیب نیست

 

هر ک‌او شراب ِ عشق نخورده ست و دُرد ِ دَرد

آن است ک‌از حیات ِ جهان‌اش نصیب نیست

 

در مشک و عود و عنبر و امثال ِ طیّبات

خوش‌تر ز بوی دوست دگر هیچ طیب نیست

 

صید از کمند اگر بِجَهَد بوالعجب بوَد!

و ر نه چو در کمند بمیرد عجیب نیست

 

گر دوست واقف است که بر من چه می‌رود

باک از جفایِ دشمن و جور ِ رقیب نیست

 

بِگریست چشم ِ دشمن ِ من بر حدیث ِ من

فضل از غریب هست و وفا در قریب نیست

 

از خنده گل چنان به قفا اوفتاده باز

ک‌او را خبر زِ مشغله‌یِ عندلیب نیست

 

سعدی! زِ دست ِ دوست شکایت کجا بَری

هم صبر بر حبیب! که صبر از حبیب نیست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

 

dar dii s(e) dar de aes q(e) ke hii cas ta bii b(e) nii st

gar dar d(e) man aes q(e) be naa lad qa rii b(e) nii st