غزل ۱۵۷ سعدی

پیش ِ روی‌ات قمر نمی‌تابد

خور زِ حکم ِ تو سر نمی‌تابد

 

نیکویی خوی کن که نرگس ِ مست

{بهر ِ هر بی‌بصر نمی تابد}

 

{هر پسینی به بام جلوه نما}

زهره وقت ِ سحَر نمی‌تابد

 

{با درخشنده‌گی‌یِ چشم ِ خوش‌ات

زهره وقت ِ سحر نمی تابد}

 

آتش اندر درون ِ شب بنشست

که تنور م مگر نمی‌تابد

 

بار ِ عشق‌ات کجا کشد دل ِ من؟

که قضا و قدَر نمی‌تابد

 

ناوک ِ غمزه بر دل ِ سعدی

مزن! ای جان! چو بر نمی‌تابد

 

 

بیت‌های دوم و سوم در تصحیح ِ فروغی ناقص افتاده‌اند. و در بعضی نسخه‌ها این غزل نیست.

مصراعی که از جای دیگر آورده ام را با علامت مشخص کرده ام. بیت سوم را دو روایت یافتم، هر دو را نوشتم و گفتم.

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتن مفاعلن فعلن

pii se roo yat qa mar ne mii taa bad

xor ze hok mee to sar ne mii taa bad