غزل ۱۵۸ سعدی

موی‌ات رها مکن که چنین بر هم اوفتد

ک‌آشوب ِ حُسن ِ رویِ تو در عالَم اوفتد

 

گر در خیال ِ خَلق، پری‌وار بگذری

فریاد در نهاد ِ بنی آدم اوفتد

 

افتاده‌ی تو شد دلم ای دوست! دست گیر!

در پای مفکن‌اش که چنین دل کم اوفتد

 

در روی‌ات آن که تیغ ِ نظر می‌کشد به جهل،

مانند من به تیر ِ بلا محکم اوفتد

 

مشکن دل‌ام! که حقّه‌یِ راز ِ نهان ِ تو ست

ترسم که راز در کف ِ نامحرم اوفتد

 

وقت است اگر بیایی و لب بر لب‌ام نهی

چند م به جست و جوی تو دَم بر دَم اوفتد

 

سعدی! صبور باش بر این ریش ِ دردناک

باشد که اتّفاق ِ یکی مرهم اوفتد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

moo yat ra haa ma kon ke co nin bar ha moo f(e) tad

kaa soo be hos ne roo ye to dar eaa la moo f(e) tad