غزل ۱۵۹ سعدی

نه آن شب است که کس در میان ِ ما گُنجد

به خاک ِ پا یت اگر ذرّه در هوا گنجد

 

کلاه ِ ناز و تکبّر بِنه! کمر بگشای

که چون تو سرو ندیدم که در قبا گنجد

 

زِ من حکایت ِ هجران مپُرس در شب ِ وصل!

عتاب کی ست که در خلوت ِ رضا گنجد

 

مرا شکَر مَنه و گُل مریز در مجلس

میان ِ خسرو و شیرین شکَر کجا گنجد

 

چو شور ِ عشق درآمد، قرار ِ عقل نماند

درون ِ مملکتی، چون دو پادشا گنجد؟

 

نماند در سر ِ سعدی زِ بانگ ِ رود و سرود

مجال ِ آن که دگر پند ِ پارسا گنجد

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن

na ean sa bas t(e) ke kas dar mi yaa ne maa gon jad

be xaa ke paa ya ta gar zar re dar ha vaa gon jad