غزل ۳۴ سعدی

دل ِ هر‌که صید کردی، نکشد سر از کمند ت

نه دگر امید دارد که رها شود زِ بند ت

 

به‌خدا که پرده از رویِ چو آتش‌ات برافکن

که به‌اتفاق بینی دل ِ عالَمی سپند ت

 

نه چمن شکوفه‌ئی رُست چو رویِ دل‌ستان‌ات،

نه صبا صنوبری یافت چو قامت ِ بلند ت

 

گر ت آرزویِ آن است که خون ِ خلق ریزی،

چه کُنَد که شیر گردن ننهد چو گوسفند ت

 

تو امیر ِ مُلک ِ حُسنی به حقیقت؛ ای دریغا

اگر التفات بودی به فقیر ِ مستمند ت

 

نه تو را بگفتم ای دل؟ که سر ِ وفا ندارد!

به طمع ز دست رفتی و به پای درفکند ت

 

تو نه مرد ِ عشق بودی خود از این حساب سعدی!

که نه قوّت ِ گریز است و نه طاقت ِ گزند ت

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتُ فاعلاتن فعلاتُ فاعلاتن
یا
متفاعلن فعولن متفاعلن فعولن

de le har ke sey d(e) kar dii na ka sad sa raz ka man dat

na de gar eo mii d(e) daa rad ke ra haa sa vad ze ban dat