غزل ۳۷ سعدی

مپندار از لب ِ شیرین‌عبارت

که کامی حاصل آید بی مرارت

 

فراق افتد میان ِ دوست‌داران

زیان و سود باشد در تجارت

 

یکی را چون ببینی کُشته‌یِ دوست

به دیگر دوستان‌اش ده بشارت

 

ندانم هیچ‌کس در عهد ِ حُسن‌ات

که بادل باشد الّا بی‌بصارت

 

مرا آن گوشه‌یِ چشم ِ دل‌آویز

به کشتن می‌کُنَد گویی اشارت

 

گر آن حلوا به دست ِ صوفی افتد

خداترسی نباشد روز ِ غارت

 

عجب دارم درون ِ عاشقان را

که پیراهن نمی‌سوزد حرارت

 

جمال ِ دوست چندان سایه انداخت

که سعدی ناپدید است از حقارت

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعیلن مفاعیلن فعولن

ma pen daa raz la bee sii rin ae baa rat

ke kaa mii haa se laa yad bii ma raa rat