غزل ۳۸ سعدی

چه دل‌ها بردی ای ساقی به ساق ِ فتنه‌انگیز ت

دریغا بوسه چندی بر زنخ‌دان ِ دل‌آویز ت

 

خدنگ ِ غمزه از هر سو نهان انداختن تا کِی؟

سپر انداخت عقل از دست ناوک‌های خون‌ریز ت

 

برآمیزی و بگریزی و بنمایی و بربایی

فغان از قهر ِ لطف‌اندود و زَهر ِ شکّرآمیز ت

 

لب ِ شیرین‌ات ار شیرین بدیدی در سخن گفتن،

بر او شُکرانه بودی گر بِدادی مُلک ِ پرویز ت

 

جهان از فتنه و آشوب یک‌چندی برآسودی

اگر نه رویِ شهرآشوب و چشم ِ فتنه‌انگیز ت

 

دگر رغبت کجا مانَد کسی را سویِ هشیاری

چو بیند دست در آغوش ِ مستان ِ سحرخیز ت

 

دمادم در کش ای سعدی شراب ِ صِرف و دَم دَر کش

که با مستان ِ مجلس درنگیرد زهد و پرهیز ت

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن

ce del haa bor di yey saa qii be saa qee fet ne ean gii zat

de rii qaa boo se can dii bar za nax daa nee de laa vii zat