غزل ۵۶ سعدی

ای ک‌آب ِ زندگانی ِ من در دهان ِ تو ست

تیر ِ هلاک ِ ظاهر ِ من در کمان ِ تو ست

 

گر بُرقعی فرونگذاری بدین جمال،

در شهر هر که کشته شود در ضمان ِ تو ست

 

تشبیه ِ رویِ تو نکنم من به آفتاب

ک‌این مدح آفتاب؛ نه تعظیم ِ شان ِ تو ست

 

گر یک نظر به گوشه‌یِ چشم ِ ارادتی

با ما کنی و گر نکنی، حکم از آن تو ست

 

هر روز خلق را سر ِ یاری و صاحبی ست

ما را همین سر است که بر آستان ِ تو ست

 

بسیار دیده‌ایم درختان ِ میوه‌دار

زین به ندیده‌ایم که در بوستان ِ تو ست

 

گر دست ِ دوستان نرسد، باغ را چه جُرم؟

منعی که می‌رود، گُنَه از باغ‌بان ِ تو ست

 

بسیار در دل آمد از اندیشه‌ها و رفت

نقشی که آن نمی‌رود از دل، نشان ِ تو ست

 

با من هزار نوبت اگر دشمنی کنی

ای دوست! هم‌چنان دل ِ من مهربان ِ تو ست

 

سعدی! به قدر ِ خویش تمنّایِ وصل کن

سیمرغ ِ ما چه لایق ِ زاغ‌آشیان ِ تو ست؟

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

aey kaa be zen de gaa ni ye man dar da haa ne too st

tii ree ha laa ke zaa he re man dar ka maa ne too st