غزل ۶۸ سعدی

چشم‌ات خوش است و بر اثر ِ خواب، خوش‌تر است

طعم ِ دهان‌ات از شکَر ِ ناب خوش‌تر است

 

زنهار از آن تبسّم ِ شیرین که می‌کنی

ک‌از خنده‌یِ شکوفه‌یِ سیراب خوش‌تر است

 

شمعی به پیش ِ رویِ تو گفتم که بَرکُنم

حاجت به شمع نیست! که مهتاب خوش‌تر است

 

دوش آرزویِ خواب ِ خوش‌ام بود یک زمان

امشب نظر به رویِ تو از خواب خوش‌تر است

 

در خواب‌گاه ِ عاشق، سر بر کنار دوست

کیمُخت ِ خارپشت، زِ سنجاب خوش‌تر است

 

ز آن سویِ بحر ِ آتش اگر خوانی‌ام به لُطف

رفتن به روی آتش‌ام از آب خوش‌تر است

 

ز آب ِ روان و سبزه و صحرا و لاله‌زار

با من مگو! که چشم در احباب خوش‌تر است

 

زهر م مده به دست ِ رقیبان ِ تندخوی

از دست ِ خود بده! که زِ جُلّاب خوش‌تر است

 

سعدی دگر به گوشه‌یِ وحدت نمی‌رود

خلوت خوش است و صحبت ِ اصحاب خوش‌تر است

 

هر باب از این کتاب ِ نگارین که بَر کُنی

هم‌چون بهشت، گویی از آن باب خوش‌تر است

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

 

cas mat xo sas to bar ea sa ree xaa b(e) xos ta ras t

tae mee da haa na taz sa ka ree naa b(e) xos ta ras t