غزل ۷۰ سعدی

ای که از سرو ِ روان قدّ ِ تو چالاک‌تر است

دل به رویِ تو زِ رویِ تو طرب‌ناک‌تر است

 

دگر از حربه‌یِ خون‌خوار ِ اجل نَندیشم

که نه از غمزه‌یِ خون‌ریز ِ تو ناباک‌تر است

 

چُست بوده ست مرا کِسوَت ِ معنی همه‌وقت

باز بر قامت ِ زیبایِ تو چالاک‌تر است

 

نظر ِ پاک ِ مرا دشمن اگر طعنه زنَد،

دامن ِ دوست بحمداللَّه از آن پاک‌تر است

 

تا گُل ِ رویِ تو در باغ ِ لطافت بشکُفت

پرده‌یِ صبر ِ من از دامن ِ گُل چاک‌تر است

 

پای بر دیده‌یِ سعدی نِه اگر بِخرامی

که به صد منزلت از خاک ِ در ت خاک‌تر است

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن

aey ke eaz sar ve ra van qad de to caa laa k(e) ta ras t

del be roo yee to ze roo yee to ta rab naa k(e) ta ras t