غزل ۹۳ سعدی

یار ِ من آن که لطف ِ خداوند یار ِ او ست

بیداد و داد و ردّ و قبول اختیارِ او ست

 

دریایِ عشق را به‌حقیقت کنار نیست

و ر هست پیش اهل ِ حقیقت، کنار ِ او ست

 

در عهد ِ لیلی این‌همه مجنون نبوده‌اند

و این فتنه برنخاست که در روزگار ِ او ست

 

صاحب‌دلی نماند در این فصل ِ نوبهار

اِلّا که عاشق ِ گُل و مجروح ِ خار ِ او ست

 

دانی کدام خاک بر او رشک می‌بَرَم

آن خاک ِ نیک‌بخت که در ره‌گذار ِ او ست

 

باور مکُن که صورت ِ او عقل ِ من ببُرد

عقل ِ من آن ببُرد که صورت‌نگار ِ او ست

 

گر دیگران به منظر ِ زیبا نظر کُنند

ما را نظر به قدرت ِ پروردگار ِ او ست

 

این‌ام قبول بس که بمیرم بر آستان

تا نسبت‌ام کنند که خدمت‌گزار ِ او ست

 

بر جور و بی مرادی و درویشی و هلاک

آن را که صبر نیست، محبّت نه کار ِ او ست

 

سعدی! رضایِ دوست طلب کن نه حظّ ِ خویش

عبد آن کُنَد که رای ِ خداوندگار ِ او ست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

yaa ree ma nan ke lot fe xo daa van d(e) yaa re eou st

bii daa do daa do rad do qa bou lex ti raa re eou st