غزل ۹۴ سعدی

خورشید زیر ِ سایه‌یِ زلف ِ چو شام ِ او ست

طوبی غلام ِ قدّ ِ صنوبرخرام ِ او ست

 

آن قامت است؟ نی! به حقیقت قیامت است

زیرا که رستخیز ِ من اندر قیام ِ او ست

 

بر مرگ دل خوش است در این واقعه مرا

ک‌آب ِ حیات در لب ِ یاقوت‌فام ِ او ست

 

بویِ بهار می‌دمد م؟ یا نسیم صبح

باد ِ بهشت می‌گذرد؟ یا پیام اوست

 

دل عشوه می‌فروخت که «من مرغ ِ زیرک ام!»

اینک فتاده در سَر ِ زلف ِ چو دام ِ او ست

 

بی‌چاره مانده‌ام همه‌روزی به دام ِ او

و اینک فتاده‌ام به غریبی؛ که کام ِ او ست

 

هر لحظه در بر م دل از اندیشه خون شود

تا خود غلام ِ کی ست که سعدی غلام ِ او ست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

یا

مستفعلن مفاعلُ مستفعلن فعل

xor sii d(e) zii re saa ye ye zol fee co saa me eou st

too baa qo laa me qad de sa now bar xe raa me eou st