غزل ۹۸ سعدی

گفتم مگر به خواب ببینم خیال ِ دوست

اینک علی الصباح نظر بر جمال ِ دوست

 

مردم هلال ِ عید بدیدند و پیش ِ ما

عید است و آنَک ابرویِ هم‌چون هلال ِ دوست

 

ما را دگر به سرو ِ بلند التفات نیست

از دوستی ِ قامت ِ بااعتدال ِ دوست

 

زآن بی‌خود ام که عاشق ِ صادق نباشد ش

پروایِ نفس ِ خویش‌تن از اشتغال ِ دوست

 

ای خواب! گِرد ِ دیده‌یِ سعدی دگر مَگَرد

یا دیده جایِ خواب بوَد یا خیال ِ دوست

غزل سعدی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مفعولُ فاعلاتُ مفاعیلُ فاعلن

gof tam ma gar be xaa b(e) be bii nam xi yaa le doo st

eii nak ea las sa baa h(e) na zar bar ja maa le doo st