ترانه های خیام

ترانه های خیام | خیام به روایت صادق هدایت   راز آفرینش هر چند که رنگ و روی زیبا ست مرا آورد به اضطرار اَم اول به وجود از آمدن ام نبود گردون را سود ای دل تو به ادراک معما نرسی دل سرّ ِ حیات اگر کَماهی دانست تا چند زنم به رو یِ دریا ها خِشت؟ اسرار ِ ازل را نه تو دانی و...

حافظ

شماره گذاری غزل ها بر اساس نسخه تصحیح علامه قزوینی و دکتر غنی انجام شده است. شماره غزل ها بر اساس نسخه های دیگر در صفحه ی هر غزل به ترتیب درج شده در آن کتابها نوشته شده است. در مواردی که غزلی در تصحیح قزوینی و غنی نبوده، شماره غزل تصحیح خانلری بعد از شماره قزوینی با...