ترانه‌های خیام | هیچ است

ای بی‌خبران! شکل ِ مُجَسَّم هیچ است

و این طارم ِ نُه سپهر ِ اَرقَم هیچ است

خوش باش! که در نشیمنِ کوْن ‌و فساد

وابسته‌یِ یک دم ایم و آن هم هیچ است!

دنیا دیدی و هرچه دیدی هیچ است

و آن نیز که گفتی و شنیدی هیچ است

سرتاسر ِ آفاق دویدی هیچ است

و آن نیز که در خانه خزیدی هیچ است

دنیا به مراد رانده گیر! آخِر چه؟

و این نامه‌یِ عمر، خوانده گیر! آخِر چه؟

گیرم که به کام ِ دل بماندی صد سال

صد سال ِ دگر بمانده گیر! آخر چه؟

رندی دیدم نشسته بر خِنگ ِ زمین

نه کفر و نه اسلام و نه دنیا و نه دین

نی حق، نه حقیقت، نه شریعت نه یقین

اندر دو جهان که را بُوَد زَهره‌یِ این؟

  • منسوب به خیام

این چرخ ِ فلک که ما در او حیران ایم،

فانوس ِ خیال از او مثالی دانیم

خورشید چراغ‌دان و عالَم فانوس

ما چون صُوَر ایم ک‌اندر او گَردان ایم

چون نیست زِ هرچه هست، جُز باد به دست

چون هست زِ هرچه هست نُقصان و شکست

انگار که هست هرچه در عالَم نیست

پندار که نیست هرچه در عالَم هست

بنگر! ز جهان چه طَرْف بَربَستَم؟ هیچ!

و ز حاصل ِ عمر چیست در دستم؟ هیچ!

شمع ِ طرب ام، ولی چو بنشستم، هیچ

من جامِ جم ام، ولی چو بشکستم، هیچ

ترانه های خیام با صدای سهیل قاسمی