غزل ۹ مولوی

من از کجا پند از کجا! باده بگردان ساقیا

آن جام ِ جان‌افزای را، بر ریز بر جان ساقیا

 

بر دست من نهْ جام ِ جان ای دست‌گیر ِ عاشقان!

دور از لب ِ بیگانگان، پیش آر پنهان ساقیا

 

نانی بِده نان‌خواره را، آن طامع ِ بی‌چاره را

آن عاشق ِ نان‌باره را کُنجی بخُسبان ساقیا

 

ای جان ِ جان ِ جان ِ جان! ما نامدیم از بهر ِ نان

برجهْ! گدارویی مکُن در بزم ِ سلطان ساقیا

 

اوّل بگیر آن جام ِ مِه، بر کفّه‌یِ آن پیر نهْ

چون مست گردد پیر ِ ده، رو سویِ مستان ساقیا

 

رُو سخت کن ای مُرتَجا! مست از کجا شرم از کجا

و ر شرم داری، یک قدح بر شرم افشان ساقیا

 

برخیز ای ساقی بیا! ای دشمن ِ شرم و حیا

تا بخت ِ ما خندان شود، پیش آی خندان ساقیا

غزل مولوی با صدای سهیل قاسمی

شرح سطر به سطر

ستیغ ادعایی در جامع و مانع بودن شرح سطر به سطر ندارد و شرح ها ممکن است به مرور تغییر کنند یا تکمیل شوند.

وزن:

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

 

تقطیع:

 

man eaz ko jaa pan daz ko jaa baa dee be gar dan saa qi yaa

ean jaa me jaa naf zaa y(e) raa bar rii z(e) bar jan saa qi yaa